Sterta książek

Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Niniejsza deklaracja zawiera informacje o dostosowaniu strony internetowej https://rajgrod.edu.pl do wymagań określonych w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rajgrodzie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://rajgrod.edu.pl

DANE TELEADRESOWE PODMIOTU PUBLICZNEGO:

Pełna nazwa:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rajgrodzie

Adres do korespondencji:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rajgrodzie

ul. Stanki 14
19-206 Rajgród

Adres e-mail:

zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Strona internetowa:

https://rajgrod.edu.pl

 

STATUS ZGODNOŚCI:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • na stronie internetowej znajdują się filmy oraz elementy audio do których nie dodano napisów dla osób niesłyszących i niedosłyszących; napisy są dodawane sukcesywnie do elementów multimedialnych,
 • na stronie internetowej znajdują się obrazy oraz banery do których nie dodano opisów dla osób niedowidzących, opisy są dodawane sukcesywnie do w/w elementów,
 • brak zwięzłego tekstu alternatywnego (alt), który opisuje, co znajduje się na grafice lub, jeśli grafika jest odnośnikiem, dokąd prowadzi ten odnośnik,
 • tekst zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób
  z niepełnosprawnością intelektualną,
 • brak zastosowanego usprawnienia w postaci „skip links”, czyli możliwości przejścia bezpośrednio do treści pojedynczej strony,
 • formularze, w tym formularz wyszukiwarki, są częściowo zgodnie ze standardami, pola formularzy i przyciski powinny być właściwie opisane,
 • pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie),
 • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie,
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • nawigacja klawiaturą – wyraźne oznaczenie aktualnie wybranego elementu 
 • wyłączenie animacji na stronie,
 • zmiana kontrastu,
 • włączenie trybu odcieni szarości,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość pomniejszania liter na stronie,
 • włączenie czytelnej czcionki,
 • podświetlenie nagłówków,
 • podświetlenie linków,
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Szkoła Podstawowa zobowiązuje się dostosować stronę https://rajgrod.edu.pl do wytycznych w/w Ustawy.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ:

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2022-03-31

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.

Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie https://wave.webaim.org/ z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Z osobami odpowiedzialnymi można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 

Procedura wnioskowo-skargowa 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje
o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

Budynek: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkolno – Przedszkolnego w Rajgrodzie – wejścia od parkingu

 • Dojście do budynku z parkingu szkoły – 2 miejsca parkingowe dla osób   niepełnosprawnych.
 • Do budynku dostępne są 3 wejścia, do których prowadzą schody /brak podjazdów dla wózków/, wejście przez dwoje drzwi bezpośrednio na korytarz parteru.
 • Komunikacja z poziomu parteru do piwnicy i na piętro za pomocą schodów wewnętrznych. W budynku brak windy.
 • Dostępność do gabinetu pedagoga, psychologa, logopedy, pokoju nauczycielskiego, sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, stołówki zlokalizowanych na parterze wzdłuż korytarza.
 • Łazienki: 1 znajdującą się na parterze przystosowana dla osób niepełnosprawnych, pozostałe zlokalizowane na wszystkich kondygnacjach nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Obsługa osób niepełnosprawnych za pomocą punktu kontaktowego osób niepełnosprawnych, który znajduje się na dyżurce po prawej stronie przy wejściu środkowym.
 • W budynku nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Budynek: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkolno – Przedszkolnego w Rajgrodzie – wejścia od jeziora

 • Dojście do budynku z parkingu szkoły /2 miejsca parkingowe dla osób   niepełnosprawnych/ przez chodnik utwardzony kostką betonową.
 • Wejście do budynku dostępne z poziomu terenu przez drzwi otwierane na korytarz parteru przy hali sportowej prowadzący bezpośrednio na hol parteru.
 • Komunikacja z poziomu parteru do piwnicy i na piętro za pomocą schodów wewnętrznych. W budynku brak windy.
 • Dostępność do gabinetu pedagoga, psychologa, logopedy,  pokoju nauczycielskiego, sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, stołówki zlokalizowanych na parterze wzdłuż korytarza.
 • Łazienki: 1 znajdującą się na parterze przystosowana dla osób niepełnosprawnych, pozostałe zlokalizowane na wszystkich kondygnacjach nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych, 
 • Obsługa osób niepełnosprawnych za pomocą punktu kontaktowego osób niepełnosprawnych, który znajduje się na dyżurce po prawej stronie przy wejściu środkowym od strony parkingu.
 • W budynku nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Budynek: Przedszkole w Zespole Szkolno – Przedszkolnego w Rajgrodzie

 • Budynek posiada 1 wejście, do którego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich, wszystkie pomieszczenia są dostępne.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Łazienki: 1 przystosowana dla osób niepełnosprawnych, pozostałe nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem od strony osiedla wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

 • Na terenie Szkoły oraz Przedszkola nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej dostępności cyfrowej: https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/.

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: zsp@umrajgrod.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69
e-mail: zsp@umrajgrod.pl